Banner2021
08:43 +07 Thứ hai, 10/05/2021
Chính phủ Việt Nam
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Văn bản liên ngành

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 006 10/05/2021 TỜ TRÌNH Về nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp 1    1
2 010 10/05/2021 Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 1    1
3 42/NQ-CP 10/05/2021 Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ : Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 1    1
4 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg 10/05/2021 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 1    1