Banner2021
17:19 +07 Thứ hai, 17/06/2024
Rss

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Văn bản liên ngành

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 006 17/06/2024 TỜ TRÌNH Về nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp   
2 010 17/06/2024 Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể   
3 42/NQ-CP 17/06/2024 Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ : Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19   
4 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg 17/06/2024 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19   
5 013 17/06/2024 quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội   
6 06 17/06/2024 DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI   
7 08 17/06/2024 Cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy