Banner2021
09:39 +07 Thứ bảy, 20/07/2024
Rss

Trang nhất » HỘI ND-NB » HOẠT ĐỘNG HỘI KHẮP NƠI

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Thứ tư - 27/12/2023 14:33

Sáng 27/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã tiến hành phiên bế mạc. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII thay mặt Đoàn Chủ tịch đã phát biểu Bế mạc Đại hội.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII thay mặt Đoàn Chủ tịch đã phát biểu Bế mạc Đại hội.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII thay mặt Đoàn Chủ tịch đã phát biểu Bế mạc Đại hội.

TOÀN VĂN BẾ MẠC

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

- Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

 - Kính thưa các vị đại biểu, khách quý,

 - Kính thưa Đại hội!

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển", với ý thức trách nhiệm cao trước toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi thảo luận và nhất trí cao, thông qua các Văn kiện quan trọng, đó là: (1) Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với chủ đề "Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng Nông thôn mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; (2) Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); (3) Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 111 đồng chí tiêu biểu cho hơn 10,2 triệu hội viên, nông dân trên cả nước; bảo đảm tính kế thừa, liên tục, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức Hội và giai cấp nông dân giao phó. Đại hội đã giao trọng trách cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Nhận rõ trách nhiệm to lớn, Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá VIII nguyện đoàn kết một lòng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy trí tuệ, đem hết sức mình cùng toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đã được Đại hội quyết định.

Kính thưa Đại hội,

Các Văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chất lượng cao, phản ánh khá đầy đủ và toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại trong thực tiễn công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua. Đồng thời, bám sát Nghị quyết số 46 - NQ/TW ngày 20/12/2023 về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, thể hiện sự kết tinh của trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, chủ động khai thác thời cơ, thuận lợi, nỗ lực phấn đấu vượt qua thách thức, khó khăn, quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, góp phần quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là những chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua những chủ trương, định hướng lớn, toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ mới. Đồng thời, Đại hội thống nhất cao 5 mục tiêu tổng quát, 17 chỉ tiêu cụ thể, đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp (trong đó xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá) để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội, phong trào nông dân nhiệm kỳ mới; thể hiện sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân cả nước trong giai đoạn 5 năm tiếp theo là: Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội; làm tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, là cầu nối giữa nông dân với Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và liên minh "công nhân - nông dân - trí thức"; chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đối ngoại nhân dân; tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế tập thể, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, liên kết chuỗi giá trị, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; trực tiếp thực hiện một số chương trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, góp phần phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Kính thưa Đại hội,

Kết quả của Đại hội có ý nghĩa rất to lớn, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của công tác Hội và phong trào nông dân sau hơn 35 năm đất nước thực hiện công cuộc đổi mới và tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ.

Đại hội trân trọng bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm tới dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội và dành những tình cảm rất tốt đẹp nhất cho cán bộ, hội viên, nông dân cả nước.

Đại hội trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, các tỉnh, thành ủy, lực lượng vũ trang, các đơn vị, doanh nghiệp, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội qua các thời kỳ… đã đến dự, gửi lời chúc mừng và cổ vũ, động viên cho Đại hội.

Đại hội xin ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII đã đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội, phong trào nông dân cả nước đạt được nhiều kết quả, đồng thời chuẩn bị chu đáo về mọi mặt tổ chức thành công Đại hội VIII. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội khoá VII không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành khóa VIII, chúc các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục quan tâm, ủng hộ cho công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian tới.

Đại hội biểu dương và cảm ơn cán bộ, hội viên, nông dân cả nước đã ra sức thi đua, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII; tham gia nhiệt tình, trách nhiệm, có nhiều đóng góp thiết thực vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Hội Nông dân Thành phố Hà Nội; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công ty Cổ phần tập đoàn Sovico; Ngân hàng HD Bank và các cơ quan, doanh nghiệp đã tài trợ, đồng hành cùng Hội Nông dân Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần này. Xin cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đã đến dự, đưa tin kịp thời về Đại hội.

Đại hội biểu dương và cảm ơn các Tiểu ban của Đại hội, các đơn vị liên quan cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ công an nhân dân đã làm việc tận tâm, nhiệt tình, có trách nhiệm góp phần thiết thực vào thành công của Đại hội.

Kính thưa Đại hội,

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII là sự cổ vũ, động viên to lớn các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân cả nước tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra và các mục tiêu, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ 2023 - 2028; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tôi đề nghị, ngay sau Đại hội, Hội Nông dân các cấp tập trung tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46 - NQ/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào vào thực tiễn công tác Hội và phong trào nông dân.

Đại hội kêu gọi các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân cả nước phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam, tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển", ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Kính thưa Đại hội,

Trong không khí vui mừng, phấn khởi trước thành công của Đại hội, niềm hân hoan chuẩn bị đón chào năm mới 2024 với những thời cơ, cơ hội mới, chúng ta tin tưởng vào một nhiệm kỳ tươi sáng, thành công của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhân dịp sắp bước sang năm mới 2024, xin kính chúc các vị khách quý, các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

​(Theo Nguồn báo Dân Việt)

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

THƯ VIỆN ẢNH

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 244

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 239


Hôm nayHôm nay : 28020

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1281845

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 31641493