Banner2021
06:33 EST Chủ nhật, 10/12/2023
Rss

Trang nhất » HỘI ND-NB » HOẠT ĐỘNG HỘI KHẮP NƠI

Hoàn thành kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021

Thứ tư - 17/11/2021 04:25

Trong các ngày, từ ngày 10/11/2021 đến ngày 15/11/2020, Hội Nông dân tỉnh tiến hành kiểm công tác hội và phong trào nông dân năm 2021 tại các huyện, thành phố và cơ sở Hội.

Quang cảnh buổi kiêm tra tại xã Quang Sơn, TP Tam Điệp

Quang cảnh buổi kiêm tra tại xã Quang Sơn, TP Tam Điệp

      Tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra Hội Nông dân tỉnh đã tiến hành kiểm tra các huyện, thành Hội và cơ sở Hội về: Việc triển khai thực hiện văn bản, chương trình công tác trọng tâm của Hội cấp trên; những văn bản đề xuất tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ngành năm 2021; việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua về xây dựng Hội và phong trào nông dân; sổ sách công tác Hội, tài chính Hội và một số nội dung có liên quan đến phong trào thi đua năm 2021. Việc tuyên truyền, triển khai Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; việc thực hiện các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021; Kết quả triển khai thực hiện 3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII; Việc tổ chức thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam” theo Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể; Việc xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân, các hoạt động tư vấn,  dịch vụ hỗ trợ cho nông dân; Việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân các cấp; Việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”; Việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội và một số nội dung khác​ có liên quan.
     Kết quả kiểm tra cho thấy, nhìn chung trong năm 2021, Hội Nông dân các huyện, thành phố đã bám sát Nghị quyết của Đảng và của Hội cấp trên, căn cứ tình hình thực tiễn, cụ thể hoá thành các chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp để tổ chức thực hiện; đã tổ chức tuyên truyền, triển khai, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Hội cấp trên đến với hội viên, nông dân. Hoạt động của Hội đã có những chuyển biến tiến bộ; các phong trào do Hội phát động ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực, kết quả thực hiện các chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra như: Hội Nông dân huyện Yên Khánh đã làm tốt công tác vận động nông dân tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 19 cơ sở Hội thực hiện tốt việc vận động hội viên tham gia tổng vệ sinh môi trường khu dân cư vào ngày 27 hàng tháng, tiếp tục thực hiện tốt mô hình “Cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật” tại xã Khánh Công, Khánh Hòa..., nhân rộng mô hình “Thùng rác thân thiện với môi trường” tại xã Khánh Hội, Khánh Mậu; mô hình “phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ tại hộ gia đình và khu dân cư” tại 06 xã Khánh Cư, Khánh Tiên, Khánh Hải, Khánh Nhạc, Khánh Trung, Khánh Cường; Hội Nông dân thành phố Tam Điệp đã tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cấp bổ sung nguồn vốn Quỹ HTND 200 triệu đồng từ Ngân sách địa phương; Hội Nông dân huyện Hoa Lư thực hiện tốt hoạt động dịch vụ, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất nâng cao thu nhập: hỗ trợ cung ứng phân bón chậm trả trên 300 tấn, đạt 200% kế hoạch giao, tổ chức được 49 buổi chuyển giao KHKT cho 3.400 lượt hội viên nông dân; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân nông dân xã Ninh Giang và Ninh Hòa chuyển sang canh tác lúa cải tiến thân thiện với môi trường ...
     Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội và phong trào nông dân trong năm 2021 còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên nông dân ở một số nơi chưa chú trọng đến việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền để thu hút sự quan tâm của hội viên. Việc tổ chức sinh hoạt chi, tổ Hội ở một vài cơ sở chưa thực hiện thường xuyên, nội dung và hình thức sinh hoạt chưa phong phú. Một số cơ sở việc thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội nông dân nghề nghiệp còn chưa đạt chỉ tiêu, hệ thống sổ sách và các loại văn bản lưu có một số cơ sở còn chưa khoa học...
     Thông qua kiểm tra, nhằm đánh giá đúng chất lượng, kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân của từng huyện, thành Hội, làm cơ sở để tổ chức đánh giá, bình xét thi đua năm 2021; công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và Hội cấp trên đối với hoạt động ở cơ sở Hội. Qua đó, kịp thời phát hiện những ưu điểm của tổ chức Hội và cán bộ, hội viên nông dân để động viên, khuyến khích, biểu dương, khen thưởng, phát huy các nhân tố mới, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đồng thời, tìm ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, đề ra những giải pháp cụ thể nhằm góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội tốt hơn trong thời gian tới.
      Tại các cơ sở được kiểm tra, các đồng chí trong đoàn cũng đã định hướng và nhấn mạnh một số hoạt động trong năm 2022: Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở cần tăng cường công tác tuyên truyền tiếp tục tuyên truyền và chủ động phối hợp các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan báo đài để giúp cán bộ, hội viên nông dân nắm rõ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt các chính sách mới; thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền có hướng giải quyết. Chỉ đạo cơ sở thường xuyên rà soát hội viên, đặc biệt là hội viên nòng cốt; nâng cao chất lượng hội viên; đổi mới phương thức, nội dung sinh hoạt chi, tổ hội để thu hút nhiều hội viên nông dân tham gia. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua của Hội, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tiếp tục vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt việc vận động các nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, Quỹ hoạt động của Chi Hội…đồng thời quản lý, sử dụng đảm bảo đúng quy định và hiệu quả. Tích cực phối hợp thực hiện các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn hỗ trợ nông dân, vận động, hướng dẫn nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả. Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tập trung tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19 đến cán bộ, hội viên nông dân; vận động hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương./.
Nguyễn Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: nông dân, tiến hành

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

THƯ VIỆN ẢNH

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 46

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 45


Hôm nayHôm nay : 7340

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 126206

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 20815249