Đề xuất bỏ thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định, thay thế Thông tư 35/2017/TT-BTC.
Đề xuất bỏ thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung
     Theo đó, dự thảo đề xuất bỏ đối tượng thu phí đối với trường hợp lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung. 
     
Như vậy, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng là: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định theo quy định. 
    
Về quản lý và sử dụng phí, dự thảo nêu rõ: Tổ chức thu phí phải nộp 100% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động thẩm định, thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 
     
Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước thuộc diện khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ thì được trích để lại 80% (thay cho mức 90% hiện hành) tổng số tiền phí thẩm định thu được để chi cho hoạt động thẩm định, thu phí và nộp 20% (thay mức 10% hiện hành) vào ngân sách nhà nước. 
     
Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây
Khánh Linh
Nguồn: baochinhphu.vn