14:42 EDT Thứ sáu, 05/06/2020

Trang nhất » HỘI ND-NB » VĂN BẢN » Văn bản Trung ương Hội

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 84 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM ( 14/10/1930 – 14/10/2014)

Thứ năm - 16/10/2014 03:48

Dưới sự lãnh đạo Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, cuối năm 1926 đầu năm 1927, một số địa phương hình thành “Nông Hội Đỏ” chỉ đạo cuộc nổi dậy của nông dân đấu tranh chống thực dân, địa chủ phong kiến và tư sản, đòi quyền dân sinh dân chủ; tiêu biểu là cuộc đấu tranh của nông dân Cao Lãnh, Sa Đéc, Gia Định, Đức Phổ, Duyên Hà, Tiền Hải…. đi tới đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh.

   
        Hội nghị Trung ương Đảng tháng 10-1930, đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Tổng Nông hội Đông Dương (tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay). Ngày 6-8-1949, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết số 02-NQ/TW về việc thành lập Ban Nông vận Trung ương. Từ ngày 28-11 đến 7-12-1949, tại thôn Phong Vân, xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra Hội nghị cán bộ nông dân toàn quốc lần thứ nhất. Hội nghị đã nhất trí thành lập Hội Nông dân cứu quốc Trung ương (sau đổi tên là Ban Liên lạc Nông dân toàn quốc).
      Ngày 16-4-1951, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về “Thành lập các ban và tiểu ban giúp việc”, trong đó có Tiểu ban Nông vận. Tháng 5-1951, Ban Liên lạc nông dân toàn quốc quyết định triệu tập Hội nghị cán bộ nông dân toàn quốc lần thứ hai tại thôn Quắc, xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Dự hội nghị có hơn 100 đại biểu đại diện cho giai cấp nông dân cả nước. Hội nghị đánh giá phong trào nông dân, hoạt động của tổ chức hội và quán triệt nhiệm vụ Hội Nông dân trước yêu cầu nhiệm vụ đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tới toàn thắng.
        Ngày 21-4-1961, Hội Nông dân giải phóng miền Nam Việt Nam chính thức được thành lập và là thành viên của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Sự ra đời của hội là một mốc lịch sử đánh dấu sự phát triển của tổ chức nông dân, mà trên thực tế hàng ngàn cơ sở Nông hội cứu quốc ở các khu, tỉnh, huyện, xã đã được phục hồi trong đồng khởi. Tháng 1-1969, Hội Nông dân giải phóng miền Nam Việt Nam đã tiến hành Đại hội nhằm tổng kết phong trào đấu tranh của nông dân trong 8 năm, đồng thời quán triệt yêu cầu và nhiệm vụ mới của nông dân trong đấu tranh chống kế hoạch “Bình định cấp tốc” của địch. Đại hội đã biểu dương những thành tích to lớn của nông dân miền Nam trong việc phát triển thế trận chiến tranh du kích, đánh địch, bảo vệ vùng giải phóng, vùng căn cứ và là lực lượng chủ yếu trên mặt trận sản xuất, bảo đảm đời sống và cung cấp hậu cần cho bộ đội. Hội tập trung vận động, tuyên truyền nông dân thực hiện đúng đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng.
      Ngày 25-6-1977, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Thông báo số 16-TB/TW về việc thành lập Ban Trù bị Đại hội đại biểu nông dân tập thể Trung ương. Ngày 25-6-1979, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định tách Ban trù bị Đại hội đại biểu nông dân tập thể Trung ương (nằm trong Ban Nông nghiệp Trung ương) thành một cơ quan thuộc hệ thống các đoàn thể quần chúng và dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Bí thư. Ban Trù bị Đại hội đại biểu nông dân tập thể Trung ương (thực chất là một bộ phận của Ban Nông nghiệp Trung ương, do Ban Nông nghiệp chỉ đạo) nay lập thành một cơ quan độc lập có nhiệm vụ vừa thường xuyên chỉ đạo phong trào thực hiện những nhiệm vụ chính trị của Đảng, vừa giúp Ban Bí thư chuẩn bị Đại hội nông dân toàn quốc. Ban Trù bị Đại hội đại biểu nông dân tập thể Trung ương gồm có Trưởng ban là đồng chí Ngô Duy Đông, Phó ban là các đồng chí Nguyễn Thành Thơ, Nguyễn Công Huế và đồng chí Lê Du là Ủy viên.
       Ngày 27-9-1979, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 78-CT/TƯ về việc tổ chức Hội Liên hiệp nông dân tập thể Việt Nam. Để phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và đoàn kết nông dân lao động, đưa nông thôn nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập tổ chức thống nhất của nông dân lao động trong cả nước, có hệ thống từ Trung ương đến cơ sở, lấy tên là Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam. Chỉ thị khẳng định Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam là tổ chức quần chúng rộng rãi của nông dân lao động trong cả nước, hội có nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết nông dân để giáo dục, vận động nông dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp miền Nam, đưa nông thôn tiến lên chủ nghĩa xã hội. Hội kết nạp tất cả nông dân hăng hái phấn đấu vào con đường làm ăn tập thể xã hội chủ nghĩa, theo nguyên tắc tự nguyện. Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam được thành lập có ý nghĩa chính trị to lớn. Sau nhiều năm không có tổ chức hội (ở miền Bắc) nay giai cấp nông dân cả nước có tổ chức thống nhất từ Trung ương xuống cơ sở.
        Quán triệt tinh thần đổi mới của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, nhằm đẩy mạnh các hoạt động của Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam, ngày 24-3-1987, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 05/CT-TW về tổ chức Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ Nhất, Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam. Ngày 1-3-1988, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Quyết định số 42-QĐ/TƯ về việc đổi tên Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam thành Hội Nông dân Việt Nam.
        Tại phiên họp ngày 17-1-1991, Bộ Chính trị đã đồng ý lấy ngày 14 tháng 10 năm 1930 làm ngày kỷ niệm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (theo Tờ trình của Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam). Ngày 20-5-1991, Ban Bí thư đã ra Chỉ thị số 69-CT/TƯ về việc kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930-14-10-1991). Lần đầu tiên Hội Nông dân Việt Nam tổ chức mít tinh kỷ niệm trọng thể 61 năm Ngày thành lập tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Đỗ Mười tới dự và có bài phát biểu quan trọng.
Đến nay, Hội nông dân Việt Nam đã qua 6 kỳ Đại hội.
        Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ nhất được tiến hành từ ngày 27/3 đến ngày 31/3/1988 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Nghị quyết của Đại hội ghi rõ: Đại hội khẳng định Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp nông dân, đoàn kết chặt chẽ với các tổ chức thành viên khác trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyết tâm tiến theo con đường cách mạng do chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
         Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Hội Nông dân Việt Nam được tiến hành từ ngày 15/11 đến 19/11/1993 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Đại hội đã đánh giá phong trào nông dân, công tác xây dựng Hội; phương hướng nhiệm vụ của Hội 5 năm tiếp theo, thông qua Điều lệ (sửa đổi) Hội Nông dân và thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Hội Nông dân Việt Nam: “Đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động”, nêu cao niềm tin và quyết tâm đổi mới nhằm xây dựng tổ chức Hội nông dân Việt Nam vững mạnh.
        Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Hội Nông dân Việt Nam  khai mạc từ ngày 17/11 và kết thúc ngày 20/11/1998 tại Cung văn hóa Hữu Nghị, Hà Nội, Đại hội III có nhiệm vụ tiếp tục đổi mới và phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt của Hội, tổ chức, động viên giai cấp nông dân phát huy nội lực, cần kiệm xây dựng đất nước, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
        Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Hội Nông dân Việt Nam được tiến hành từ ngày 22/11/đến ngày 25/11/2003 tại Cung văn hóa Hữu nghị, Hà Nội. Đây là Đại hội “Đoàn kết – Đổi mới – Dân chủ - Phát triển”.
        Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Nông dân Việt Nam được tiến hành từ ngày 22/12 đến ngày 25/12/2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đại hội V là Đại hội của tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển”.
      Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam được tiến hành từ ngày 30/6 đến ngày 03/7/2012 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đại hội VI là Đại hội của tinh thần “Đoàn kết-Đổi mới-Chủ động-Hội nhập-Phát triển bền vững”.
      Với thành tích đóng góp to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giai cấp Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam đã được khen thưởng: Huân chương Sao Vàng (năm 1988); Huân chương Ðộc lập hạng Nhất (năm 1998); Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2005); Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2006); Cờ thi đua xuất sắc nhất của Chính phủ (năm 2007); Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2009). Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, giai cấp Nông dân Việt Nam đã vinh dự được Ðảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng (lần 2).
                                                                                                                                                                                                                                                (Nguồn: TW Hội Nông dân Việt Nam)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

hotline
Văn bản chỉ đạo đại hội
Nông dân Ninh Bình nói không với thực phẩm bẩn
Công Báo Ninh Bình
Báo Ninh Bình
UBND Ninh Bình

THƯ VIỆN ẢNH

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 31


Hôm nayHôm nay : 8947

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 36146

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6798890