Banner2021
04:16 EST Thứ sáu, 28/01/2022
Rss

Trang nhất » HỘI ND-NB » TIN TỨC

KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CHỦ THỂ CỦA NÔNG DÂN NINH BÌNH TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HIỆN NAY

Thứ sáu - 29/09/2017 03:57

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Nông dân là lực lượng rất to lớn của dân tộc… Muốn kháng chiến, kiến quốc thành công; muốn độc lập, thống nhất thật sự ắt phải dựa vào lực lượng của nông dân” . Chính vì vậy Người xác định nông dân là “chủ cách mạng”, là “gốc cách mạng”, là “động lực cách mạng”. Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của giai cấp nông dân, khu vực nông nghiệp, nông thôn. Chính sách của Đảng và Nhà nước luôn hướng đến phát huy vai trò của người nông dân trong sản xuất nông nghiệp và mang lại lợi ích cho nông dân, giúp cho họ có điều kiện nâng cao vị thế chính trị và bảo đảm quyền làm chủ của mình.

     Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương đúng đắn, quan trọng của Đảng và Nhà nước, hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của bà con nông dân bấy lâu nay. Trong bối cảnh ấy tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta tiếp tục xác định “xây dựng, phát huy vai trò của giai cấp nông dân, chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới”[1] có ý nghĩa quyết định đối với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn nói riêng, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nói chung.
     Tỉnh Ninh Bình ngoài thế mạnh về phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng và tiềm năng du lịch còn có lợi thế phát triển nền nông nghiệp đa dạng nhiều thành phần. Theo Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh Ninh Bình là 141.232 ha và diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 94.510 ha (chiếm 66,92% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh)[2]. Theo số liệu năm 2016 của Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình hiện nay dân số toàn tỉnh là trên 95 vạn người, phân theo khu vực thành thị và nông thôn thì dân số nông thôn chiếm trên 75 vạn người[3]. Chính vì vậy vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn được đặt lên vị trí hàng đầu, trong đó công tác xây dựng NTM được đặc biệt quan tâm mang lại bộ mặt nông thôn đổi mới, khởi sắc, văn minh hơn, điều kiện đời sống của người dân được cải thiện và nâng cao.
     Xuất phát từ lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ mục tiêu, nội dung của Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, trên cơ sở đặc điểm riêng ở tỉnh Ninh Bình, có thể khẳng định trong giai đoạn hiện nay nông dân Ninh Bình là lực lượng giữ vai trò chủ thể và quyết định trực tiếp sự thành công của quá trình xây dựng NTM ở tỉnh Ninh Bình. Vai trò đó được biểu hiện cụ thể trong những nội dung sau:
     Thứ nhất, nông dân Ninh Bình là nguồn lực vật chất quan trọng trong y dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn.Trong phát triển hạ tầng cơ sở ở nông thôn, nông dân Ninh Bình vừa tham gia đóng góp ý kiến cho các bản quy hoạch, vừa là người trực tiếp tham gia vào các khâu trong quá trình hoàn thiện hạ tầng cơ sở tại địa phương. Người nông dân được trực tiếp bàn bạc một cách dân chủ về cách thức tổ chức xây dựng các công trình như thế nào; về hình thức huy động đóng góp kinh phí hoặc ngày công; vận động hiến đất xây dựng các công trình; phân công người giám sát thi công, di rời tài sản… Nông dân chính là chủ thể của việc xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ sở và đồng thời là chủ thể hưởng thụ các công trình đó.Trong 5 năm (2011-2015) tổng nguồn vốn huy động cho xây dựng NTM toàn tỉnh đạt 17.095 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp là 6.085 tỷ đồng chiếm 35,6%, (trong đó nhân dân đóng góp bằng tiền, bằng đất, bằng công lao động quy ra là 4.015 tỷ đồng, chiếm 23%)[4]. Riêng trong làm đường giao thông nông thôn với cơ chế nhà nước hỗ trợ xi măng; nhân dân góp tiền mua cát, đá, hiến đất, góp công, đến nay toàn tỉnh làm được 10.903 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 1.257,4 km[5].
    Thứ hai, nông dân Ninh Bình là chủ thể giữ vai trò quyết định quá trình phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất. Được sự quan tâm từ các chính sách hỗ trợ sản xuất, sự đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM như: hỗ trợ sản xuất vụ đông, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, các dự án sản xuất giống lúa thuần chất lượng cao...; chương trình giống, hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, xây dựng mô hình mẫu, mô hình khuyến nông, khuyến công, hỗ trợ dạy nghề, hỗ trợ cơ giới hoá sản xuất như hỗ trợ mua máy gặt đập liên hợp, máy làm đất công suất lớn. Người dân ý thức rất cao việc triển khai, xây dựng và nhân rộng các mô hình có giá trị kinh tế cao; đồng thời chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tái cơ cấu nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất lao động, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện lao động, từng bước nâng cao đời sống gia đình, xã hội. Tiêu biểu như mô hình sản xuất “cánh đồng mẫu lớn”, mô hình trang trại, gia trại tổng hợp và đưa cơ giới vào sản xuất biến từng “tấc đất thành tấc vàng” đã và đang đem lại hiệu quả rõ rệt. Bên cạnh đó, công tác dồn điền đổi thửa đã góp phần thực hiện tốt quy hoạch, tập trung đất đai, hình thành những ô thửa lớn tạo tiền đề phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá qui mô lớn. Đến 30/6/2017, toàn tỉnh có 02 huyện, thành phố (huyện Yên Mô và thành phố Tam Điệp) và 96 xã đã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa với diện tích thực hiện trên 38.000 ha[6]. Chứng tỏ rằng tư duy của người nông dân đã từng bước đổi mới từ tâm lý tiểu nông, sản xuất manh mún nhỏ lẻ đã chủ động mở rộng và tổ chức lại sản xuất để đạt hiệu quả cao nhất cho chính người nông dân cũng như cho quê hương, đất nước. Họ đã và đang góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.
      Thứ ba, nông dân Ninh Bình là người giữ gìn, bảo tồn, sáng tạo, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn nông thôn. Tỉnh Ninh Bình hiện có trên 95 vạn dân sinh sống ở 8 huyện, thành phố, thị xã với 2 dân tộc chủ yếu là Kinh và Mường. Mỗi dân tộc, mỗi địa phương trong tỉnh lại có một bản sắc văn hoá truyền thống vô cùng phong phú và đa dạng. Trong đó số đông dân cư sống ở nông thôn và lao động trong lĩnh vực nông nghiệp. Vì vậy, người nông dân đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng và phát triển văn hoá. Họ có ý thức cao trong việc bảo vệ các giá trị văn hoá như: giữ gìn tiếng nói, chữ viết, các lễ hội truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hoá, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đấu tranh chống lại những tập tục lạc hậu, các thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội… Điều này được thể hiện rõ nét thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường, chăm lo nhà ở cho người nghèo, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở thông qua việc đẩy mạnh xây dựng xóm, thôn an toàn, văn minh. Đặc biệt người nông dân cũng đã tích cực quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hoá của quê hương Ninh Bình đến với bạn bè quốc tế, khách du lịch thông qua các lễ hội truyền thống, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ,… Nguồn lực nhân nhân dân trong xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng và các công trình phúc lợi văn hoá - xã hội tại cơ sở được huy động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, giảm thiểu các tệ nạn xã hội, tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt,… tạo nên khối đại đoàn kết, đồng thuận và chung tay xây dựng NTM. 
     Thứ tư, nông dân Ninh Bình là lực lượng chủ yếu, có vai trò quyết định trong việc tôn tạo, bảo vệ môi trường sinh thái ở nông thôn. Bảo vệ môi trường sinh thái ở nông thôn là bảo vệ môi trường sống của bản thân người nông dân, nơi họ được sinh ra và lớn lên và sinh sống qua nhiều thế hệ. Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn Ninh Bình có nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân do chính hoạt động lao động sản xuất và sinh hoạt của người nông dân. Đó là tình trạng lạm dụng phân hoá học, thuốc trừ sâu trong trồng trọt, xử lý chất thải trong chăn nuôi còn yếu kém…cùng với thói quen xấu, lạc hậu trong sinh hoạt làm cho môi trường sinh thái ở nông thôn bị ô nhiễm khá nghiêm trọng. Chính vì thế vai trò của nông dân trong bảo vệ môi trường sinh thái nông thôn biểu hiện trước hết ở sự tích cực tham gia vào thực hiện các chương trình áp dụng công nghệ như: hạn chế sử dụng phân hoá học, thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp, xử lý chất thải chăn nuôi bằng hầm Bioga, bằng nền đệm lót sinh học, hay mới đây nhất là công nghệ sục khí cao áp kết hợp men vi sinh tạo phân bón hữu cơ vừa đảm bảo vệ sinh môi trường vừa cải tạo đất, tăng năng suất cây trồng. Vai trò đó còn được thể hiện trong việc đầu tư vào thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn. Riêng công tác vệ sinh môi trường đã có sự chuyển biến rất tích cực. Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt trên 90%, tiếp tục thực hiện xã hội hóa các công trình nước sạch nông thôn; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng công trình hợp vệ sinh đạt trên 80%. Những hoạt động đó đã và đang chứng tỏ nông dân Ninh Bình là lực lượng chủ yếu, giữ vai trò quyết định trong việc bảo vệ môi trường sinh thái không chỉ cho hôm nay mà cho cả thế hệ mai sau.
      Thứ năm, nông dân Ninh Bình là thành viên tích cực trong xây dựng hệ thống chính trị và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Lịch sử cho thấy nông dân luôn là lực lượng cơ bản của cách mạng, là giai cấp trung tâm trong đời sống chính trị ở nông thôn, là chỗ dựa vững chắc của hệ thống chính trị nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Qua các cuộc kháng chiến cứu nước, nông dân Ninh Bình đã chiến đấu dũng cảm, kiên cường dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ngày nay kế thừa truyền thống hào hùng đó, trong quá trình xây dựng NTM, nông dân Ninh Bình tiếp tục phát huy vai trò tích cực xây dựng hệ thống chính trị nông thôn, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Họ vừa là người lao động sản xuất, vừa có thể là thành viên của các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương, tham gia đóng góp ý kiến để củng cố hệ thống chính trị tại địa phương, trực tiếp tham gia góp ý vào các chủ trương, đường lối, chính sách của địa phương. Vai trò đó còn được thể hiện trong việc giám sát, kiểm tra và đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực như tham nhũng, các tệ nạn xã hội, chống diễn biến hoà bình trên địa bàn nông thôn. Nhờ đó hệ thống chính trị cơ sở được củng cố và tăng cường, công tác cán bộ được quan tâm, từng bước được trẻ hóa, chuẩn hóa. Các tổ chức trong hệ thống chính trị được giữ vững và ngày càng hoàn thiện, chất lượng hoạt động, phục vụ nhân dân ngày càng được nâng cao. Tình hình an ninh trật tự xã hội nông thôn trên địa bàn tỉnh hiện nay ổn định, không xảy ra vụ việc mất an ninh trật tự nghiêm trọng; các phong trào, mô hình bảo vệ an ninh tiếp tục được củng cố, đẩy mạnh nhân rộng như phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào xây dựng NTM”. Đến nay toàn tỉnh có 119 (100%) xã đạt chuẩn về an ninh trật tự xã hội[7].
      Mặc dù có địa bàn nông thôn khá rộng lớn, bao gồm 119 xã trên tổng số 145 xã, phường, thị trấn nhưng thời gian qua nông thôn Ninh Bình đã có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, tình hình chính trị - xã hội cơ bản ổn định, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường. Thành quả này là sự khẳng định vai trò to lớn của nông dân Ninh Bình. Họ chính là chỗ dựa vững chắc không chỉ của hệ thống chính trị nông thôn mà còn của cả hệ thống chính trị các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay Ninh Bình nói riêng và cả nước nói chung đang triển khai, thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Nhận thức rõ vai trò trên người nông dân sẽ tiếp tục thể hiện ra bằng thái độ tích cực, hành động, việc làm thiết thực của mình làm giàu đẹp cho quê hương, đất nước.
      Có thể thấy phong trào xây dựng NTM đã trở thành một phong trào thi đua với khí thế vô cùng mạnh mẽ. Cùng với nỗ lực của các cấp, các ngành và đặc biệt là nỗ lực, cố gắng của bản thân người nông dân, tỉnh Ninh Bình đã có huyện Hoa Lư là đơn vị cấp huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới (2016) và tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn tỉnh là 60/119 xã, chiếm 50,4%; bình quân toàn tỉnh đạt 15,5 tiêu chí/xã[8]. Kết quả trên khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng đã khơi dậy và phát huy được tiềm năng, nội lực của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tạo nên diện mạo mới cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân Ninh Bình. Đây chính là cơ sở vững chắc, là niềm tin, động lực lớn để người nông dân tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM, quyết tâm, phấn đấu xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 
Đàm Thị Hồng
Giảng viên khoa Dân vận
Trường chính trị tỉnh Ninh Bình
 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, HN, tr.161
[2] http://www.baomoi.com/quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-2020-cua-tinh-ninh-binh/c/9346416.epi
[3] Cục thống kê tỉnh Ninh Bình (2017), Thực trạng kinh tế - xã hội Ninh Bình 25 năm tái lập (1/4/1992 – 1/4/2017), Nxb Thống kê, Hà Nội, tr.91
[4] Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (2015), Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011 -2015, tr.13
[5] Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (2017), Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, tr.2
      [6] Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (2017), Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tr. 5
      [7] Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (2017), Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tr. 6
[8] Cục thống kê tỉnh Ninh Bình (2017), Thực trạng kinh tế - xã hội Ninh Bình 25 năm tái lập (1/4/1992 – 1/4/2017), Nxb Thống kê, Hà Nội, tr.44

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

THƯ VIỆN ẢNH

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 12

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 4726

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 205245

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12544178