Banner2021
02:44 +07 Thứ hai, 08/08/2022
Rss

Trang nhất » HỘI ND-NB » HOẠT ĐỘNG HỘI KHẮP NƠI

Hội NDVN tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội

Thứ năm - 21/02/2019 07:58

(Cổng ĐT HND)- Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN vừa ban hành kế hoạch số 06- KH/HNDTW về việc thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2019.

Nông dân phản ánh tâm tư nguyện vọng (ảnh minh họa)

Nông dân phản ánh tâm tư nguyện vọng (ảnh minh họa)

  Mục đích nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội Nông dân các cấp và hội viên, nông dân trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cao năng lực, trình độ cán bộ Hội Nông dân các cấp; nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nông dân trong hệ thống chính trị và trong xã hội.
  
Đồng thời, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.
Về nội dung giám sát
  
Theo đó, nội dung giám sát là  chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án về những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; chức năng, nhiệm vụ của Hội do cấp ủy và các cơ quan có thẩm quyền cùng cấp yêu cầu, đề nghị. Tập trung vào các nội dung sau:
+ Giám sát việc thực hiện Luật Đất đai về nội dung quản lý, sử dụng đất nông nghiệp.
+ Giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.
  
Tham gia với Mặt trận Tổ quốc các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII) về nội dung giám sát đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ; giám sát theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03-10-2017 của Ban Bí thư “Ban hành Hướng dẫn khung để cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02-02-2018 của Ban Bí thư “Quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”; Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng  “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.
Phương pháp giám sát,  tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân, các tổ chức, cá nhân, ý kiến của các chuyên gia thông qua phản ánh trực tiếp, đường dây nóng của Hội Nông dân các cấp và qua khảo sát thực tế bằng các phiếu hỏi, phỏng vấn...
  
Nghiên cứu văn bản, tài liệu, báo cáo của các cơ quan, tổ chức; đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân gửi về Hội và qua phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng. Thành lập đoàn giám sát do Trung ương Hội và Hội Nông dân các địa phương chủ trì, phối hợp Mặt trận Tổ quốc các cấp và các cơ quan có liên quan đi khảo sát thực tế và làm việc với các đối tượng được giám sát nghe báo cáo, giải trình. Tham gia các hoạt động giám sát do Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan có thẩm quyền ở các cấp đề nghị.
Về hoạt động phản biện xã hội
Nội dung phản biện là  những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân trong các dự thảo văn bản chính sách, pháp luật, chương trình, dự án do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cùng cấp yêu cầu hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Tập trung phản biện xã hội những nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng đất nông nghiệp nêu trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 7, thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV.
 Phương pháp phản biện:  Tổ chức hội nghị phản biện xã hội lấy ý kiến của các chuyên gia, cán bộ quản lý và cán bộ lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.
Tổ chức lấy ý kiến phản biện của cán bộ Hội, hội viên, nông dân, các chuyên gia thông qua phiếu hỏi hoặc ý kiến trực tiếp.
Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Nội dung góp ý: Góp ý đối với các nội dung có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, chức năng, nhiệm vụ của Hội nêu trong các dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền về việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chính sách, pháp luật của Nhà nước do cấp ủy, chính quyền cùng cấp yêu cầu.
Góp ý đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đại biểu dân cử về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ.
Phương pháp góp ý:  Góp ý bằng văn bản đối với các nội dung nêu trong dự thảo văn bản do cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền cùng cấp yêu cầu.
Tham gia phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân theo định kỳ mỗi năm một lần.Kiến nghị với cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức đối thoại trực tiếp với nông dân khi thấy cần thiết.
Tổ chức thực hiện
T
rung ương Hội
Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch.
Các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội có trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đối với những nội dung liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn được phân công.
Định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội.
Cơ quan giúp việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội:
Tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các Ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội; các tỉnh, thành Hội triển khai thực hiện, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện.
Chủ trì tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cho cán bộ các Ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội; cán bộ lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác giám sát, phản biện xã hội của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố (có kế hoạch cụ thể).
Ban Kinh tế:
Chủ trì, phối hợp với cơ quan giúp việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện Luật Đất đai về nội dung quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tại một số địa phương; tổ chức hội thảo lấy ý kiến phản biện xã hội những nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng đất nông nghiệp nêu trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.
 Ban Tuyên huấn, các cơ quan báo chí trực thuộc Trung ương Hội:
Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân đối với các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Hội.
Tuyên truyền các gương điển hình của các cấp Hội và hội viên, nông dân trong thực hiện nội dung Kế hoạch có hiệu quả để nhân rộng.
Văn phòng Trung ương Hội: Đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất để tổ chức thực hiện các nội dung giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thuộc trách nhiệm của Trung ương Hội.
Hội Nông dân các tỉnh, thành phố
Căn cứ Kế hoạch này, sự chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp và tình hình thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các cấp Hội ở địa phương triển khai thực hiện.
Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tích cực tham gia thực hiện các nội dung giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 Định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi đến Ban Thường vụ Trung ương Hội (qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội).
Minh Hà
Hoinongdanorg
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

THƯ VIỆN ẢNH

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 24

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 961

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 72559

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 14168127